Oferty pracy

Garwolin, 10.10.2019r.
 
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze –Główny Księgowy
(umowa na zastępstwo).
    
Dyrektor Zspołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – główny księgowy (umowa na zastępstwo na czas nieobecności głównego księgowego).
Stanowisko: główny księgowy
Wymiar etatu: 1 etat
Adres i nazwa jednostki:
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2
Al. Legionów 11
08-400 Garwolin
     Wymagania:
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1. Posiada obywatelstwo polskie.
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
·Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości;
· Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę o kierunku rachunkowości i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę
w księgowości;
·Wpisana jest do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
·Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
2. Znajomość obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości (Vulcan, Bestia, Płatnik).
3. Znajomość przepisów oświatowych.
4. Minimum trzyletnia praktyka w księgowości.
Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie.
2. Opracowywanie planu i sprawozdań finansowych.
3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
4. Realizacja zadań z zakresu rachunkowości i innych nie wymienionych wyżej, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora ZSS Nr 2 należą do kompetencji głównego księgowego.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. CV.
3.Kopie dyplomów, świadectw potwierdzające kwalifikacje i odpowiedni staż pracy – potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
6. Oświadczenie o niekaralności.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z RODO.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego” osobiście w sekretariacie lub drogą pocztową na adres Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2  do dnia 25.10.2019r. Decyduje data wpływu. Oferty po tym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
     Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie ZSS Nr 2 lub pod numerem telefonu 25 682 62 23.

 

Mon, 09/10/2018 - 19:25

Powrót