Specjalny Zespół Pozalekcyjny

Specjalny Zespół Pozalekcyjny zwany dalej SZP – integralna część ZSS Nr 2 – funkcjonuje zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 8 marca 2013r. (Dz. U. z 20 marca 2013r. poz. 380 ze zm.) w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo – wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

SZP obejmuje łącznie 19 grup wychowawczych utworzonych z pacjentów sześciu oddziałów szpitalnych. Liczba grup waha się od 2 do 5 na poszczególnych oddziałach. Każdy oddział szpitalny ma swoją specyfikę, która wynika z różnorodności problemów zdrowotnych i wieku pacjentów. I tak:

  1. Oddział dzienny logopedyczno foniatryczny skupia dzieci i młodzież do 18 roku życia, a nawet starsze w przypadku upośledzenia umysłowego. Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00.

  2. Oddział dzienny rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego, na którym przebywają dzieci i młodzież do 18 roku życia ze schorzeniami neurologicznymi np.: padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, dystrofia mięśniowa i inne, w tym także dzieci z upośledzeniem umysłowym. Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00.

  3. Oddział nerwic młodzieżowych skupia młodzież od 13 do 21 roku życia z zaburzeniami psychicznymi zachowania i emocji, zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi, fobiami, zaburzeniami hiperkinetycznymi, zaburzeniami łaknienia, zespołem Aspergera, autyzmem, epilepsją, mutyzmem wybiórczym oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

  4. Ośrodek rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą na który przyjmowani są pacjenci w wieku 13 – 21 lat, uzależnieni od środków psychoaktywnych ze stwierdzonymi jednocześnie zaburzeniami psychicznymi.

  5. Oddział terapii całościowych zaburzeń rozwojowych dla dzieci i młodzieży na którym przebywają pacjenci w wieku od 7 do 18 roku życia z zaburzeniami hiperkinetycznymi, zachowania i emocji, w dziedzinie funkcjonowania społecznego, psychicznymi oraz z upośledzeniem umysłowym.

  6. Oddział dzienny całościowych zaburzeń rozwojowych skupia dzieci i młodzież do 18 roku życia z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami psychicznymi oraz z obniżoną normą intelektualną. Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00.

W SZP zatrudnionych jest 24 wychowawców. Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do pracy w naszym zespole.

Pracę SZP organizuje się w ciągu całego roku, również w okresie ferii szkolnych.

Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze realizowane w ramach SZP prowadzone są w następujących formach:

  1. odrabianie lekcji i wyrównywanie braków programowych,

  2. zajęcia wychowawcze oddziałujące terapeutycznie na psychikę dziecka np.: czytelnicze, plastyczne, teatralne, wokalno-muzyczne oraz gry i zabawy ruchowe, a także gry i zabawy stolikowe,

  3. spacery, gry i zabawy na wolnym powietrzu usprawniające fizycznie.

Wszyscy wychowawcy corocznie opracowują dla swojej grupy Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, który uwzględnia wiek, możliwości i zainteresowania podopiecznych. Na każdym oddziale tworzony jest corocznie Kalendarz imprez, specjalne programy na ferie zimowe i programy wakacyjne. Prowadzone są również zajęcia integracji sensorycznej oraz treningi EEG Biofeedback w odpowiednio wyposażonych salach, co zawdzięczamy środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego i organu prowadzącego (Samorząd Województwa Mazowieckiego).

 

 

 

Wed, 04/12/2017 - 08:25

Powrót