Zespół zajęć pozalekcyjnych do 2014.02

 Zespół Zajęć Pozalekcyjnych zwany dalej ZZP – integralna część ZSS Nr 2 – funkcjonuje zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 27 lutego 2003r. (Dziennik Ustaw Nr 51 poz.446) w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej.

ZZP obejmuje łącznie 19 grup wychowawczych utworzonych z pacjentów pięciu oddziałów szpitalnych. Liczba grup waha się od 2 do 5 na poszczególnych oddziałach. Każdy oddział szpitalny ma swoją specyfikę, która wynika z różnorodności problemów zdrowotnych 
i wieku pacjentów. I tak:

 1. Oddział I - dzienny logopedyczno - foniatryczny skupia dzieci i młodzież do 18 roku życia, a nawet starsze w przypadku upośledzenia umysłowego. Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00.

 2. Oddział II – dzienny rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego, na którym przebywają dzieci i młodzież do 18 roku życia ze schorzeniami neurologicznymi np.: padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, dystrofia mięśniowa i inne, w tym także dzieci 
  z upośledzeniem umysłowym. Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00.

 3. Oddział III – nerwic młodzieżowych skupia młodzież od 13 do 21roku życia. Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych przyjmuje dzieci i młodzież uczącą się w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

 4. Oddział IV – hostel dla dzieci i młodzieży na którym przebywają pacjenci w wieku od 7 do 18 roku życia z zaburzeniami zachowania
  i emocji, zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgui chorobą somatyczną,
  z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi dysfunkcjami.

 5. Oddział X – Ośrodek rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą na który przyjmowani są pacjenci 
  w wieku 13 – 21 lat, uzależnieni od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi.

W ZZP zatrudnionych jest 23 wychowawców. Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do pracy w naszym zespole, 18 posiada wykształcenie magisterskie a 5 licencjat. Stopień awansu nauczyciel dyplomowany posiada 15 nauczycieli, 
4 – nauczyciel mianowany, 4 - nauczyciel kontraktowy.

Pracę ZZP organizuje się w ciągu całego roku, również w okresie ferii szkolnych.

Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze realizowane w ramach ZZP prowadzone są w następujących formach:

 1. odrabianie lekcji i wyrównywanie braków programowych,

 2. zajęcia wychowawcze oddziałujące terapeutycznie na psychikę dziecka np.: czytelnicze, plastyczne, teatralne, wokalno-muzyczne oraz gry i zabawy ruchowe, a także gry i zabawy stolikowe,

 3. spacery, gry i zabawy na wolnym powietrzu usprawniające fizycznie.

Wszyscy wychowawcy corocznie opracowują dla swojej grupy Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, który uwzględnia wiek, możliwości i zainteresowania podopiecznych. Ponadto wielu wychowawców realizuje dodatkowo własne programy wychowawcze dla grup, min.: programy zajęć socjoterapeutycznych, program wspierający rozwój inteligencji emocjonalnej, muzykoterapia, trening autogenny Schulza, programy taneczne, programy terapeutyczne „Zabawa w teatr”. Dodatkowo w dwóch oddziałach szpitalnych wychowawcy prowadzą zajęcia integracji sensorycznej a w nowoutworzonej sali doświadczania świata wychowawczynie prowadzą 
z dziećmi zajęcia stymulujące rozwój zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku) w pełniejszym zakresie. W dużo mniejszym wymiarze – niż 
w latach ubiegłych - prowadzone są treningi EEG Biofeedback w odpowiednio wyposażonej sali, co zawdzięczamy środkom 
z Europejskiego Funduszu Społecznego i organu prowadzącego (Samorząd Województwa Mazowieckiego).

 

Data aktualizacji 29.09.2011r.

Wed, 02/12/2014 - 08:23

Powrót