Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2

Uczniami szkoły podstawowej są pacjenci Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o. o. oraz Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich (w skrócie KOPSN). Procedura przyjmowania uczniów jest następująca: dziecko jest pacjentem oddziału szpitalnego, kierownik oddziału (zarówno Szpitala Mazowieckiego jak i KOPSN), lub osoba przez niego upoważniona, kieruje ucznia do naszej szkoły. My kontaktujemy się ze szkołą, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do ZSS Nr 2 w Garwolinie, we wszystkich sprawach dotyczących ucznia.
Lekcje odbywają się w budynku szkoły i w KOPSN. Organizacja szkoły przewiduje tworzenie zarówno jednorodnych oddziałów i klas łączonych, zwanych zespołami wieloklasowymi. Zespoły wieloklasowe tworzone są w przypadku zbyt małej liczby uczniów z tej samej klasy, a praca nauczyciela polega na prowadzeniu w tym samym czasie lekcji z dwoma lub trzema klasami (np. zespół wieloklasowy złożony z uczniów klas I-III lub IV-VI). W KOPSN tworzy się przeważnie zespoły wieloklasowe a nauczanie organizowane jest w budynku KOPSN ze względu na warunki leczenia i brak możliwości uczęszczania uczniów do budynku zespołu szkół.  

Taka organizacja nauczania w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o. o. i KOPSN jest zgodna z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Rozporządzeniem MENiS w sprawie ramowych planów nauczania  i Rozporządzeniem MENiS w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej. Dodatkowo organizacja kształcenia w KOPSN określona jest również Porozumieniem w sprawie objęcia nauczaniem pacjentów KOPSN przez ZSS Nr 2 w Garwolinie, zawartym pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a dyrektorem KOPSN z dnia 9 lutego 2006r.
Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie i poszanowaniem godności osobistej. Jednym z podstawowych zadań nauczycieli jest rozpoznawanie potrzeb i umiejętności szkolnych uczniów, a co za tym idzie, dostosowywanie wymagań do ich indywidualnych możliwości psychofizycznych.
Kształcenie realizowane jest odpowiednio do wskazań lekarzy prowadzących leczenie dzieci oraz w czasie uzgodnionym z władzami szpitala lub kierownikami poszczególnych oddziałów szpitalnych oraz dyrektorem KOPSN. Nauczyciele realizują szkolne programy nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego, a także z ramowymi planami nauczania szkół, do których uczniowie uczęszczali przed przyjęciem do naszej szkoły. Z tego względu w szkole podstawowej realizowane są zajęcia edukacyjne z języka angielskiego i w formie zajęć międzyoddziałowych z języka niemieckiego i rosyjskiego.
W ramach godzin z art. 42 ust. 2 lit. a KN uczniowie klas IV, V i VI, którzy mają trudności w nauce uczęszczają na zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, a uczniowie klas młodszych na zajęcia logopedyczne i dydaktyczno-wyrównawcze. Za zgodą rodziców i lekarza prowadzącego mogą uczęszczać na treningi EEG BIOFEEDBACK i zajęcia integracji sensorycznej. Sprzęt do zajęć logopedycznych, integracji sensorycznej i EEG BIOFEEDBACK pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego, a środki finansowe na ich prowadzenie, uzyskujemy od organu prowadzącego czyli Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Zajęcia z informatyki prowadzone są w bardzo dobrze wyposażonej pracowni informatycznej, której wyposażenie otrzymaliśmy z EFS. Należy nadmienić, że w salach lekcyjnych uczniowie mają możliwość korzystania z komputerów, sprzętu audiowizualnego, edukacyjnych programów komputerowych i audiowizualnych. Nauczyciele prowadzący zajęcia w zespołach wieloklasowych i w KOPSN wykorzystują w procesie nauczania programy i sprzęt komputerowy.
Ze środków budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego (Samorząd Województwa Mazowieckiego) zakupiliśmy wiele pomocy dydaktycznych do wszystkich przedmiotów a ze środków EFS pozyskaliśmy pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki, przyrody i kształcenia zintegrowanego, dzięki czemu zajęcia są bardzo ciekawe i atrakcyjne. Nauczyciele przyrody wspólnie z uczniami opiekują się działką szkolną i klombem kwiatowym, co jest najlepszym sposobem uczenia się przez działanie. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z bardzo dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej. Pani bibliotekarka prowadzi interesujące lekcje biblioteczne i przeprowadza ciekawe konkursy. Ogromnym utrudnieniem w pracy nauczyciela bibliotekarza jest brak czytelni. Zdolności muzyczne dzieci z oddziału II (dawniej neurologiczno – rehabilitacyjnego a obecnie rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego) rozwijane były do czerwca 2010r. poprzez udział w zajęciach zespołu muzycznego prowadzonego przez nauczycielkę muzyki. Nauczycielka muzyki nawiązała współpracę z Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w sprawie realizacji programu pilotażowego „Zajęcia muzyczne jako forma rewalidacji dzieci niepełnosprawnych ze schorzeniami neurologicznymi”. Obecnie wszyscy uczniowie mają możliwość rozwijania zdolności muzycznych w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z muzyki i realizacji godz. z art.42 ust 2 lit a KN. 
Uczniowie klas VI szkoły podstawowej przystępują do sprawdzianu na takich samych zasadach jak uczniowie w całej Polsce. Uczniowie szkoły podstawowej biorą czynny udział w życiu całego zespołu szkół, miasta, powiatu, województwa czy kraju poprzez realizację Planu Pracy, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki ZSS Nr 2 w Garwolinie. Bardzo dużym utrudnieniem jest brak sali gimnastycznej. Mamy tylko pomieszczenie zastępcze zaadoptowane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Szkoła korzysta z boiska do gry w piłkę nożną, koszykową i piłkę siatkową. Posiadamy także sprzęt sportowy, który można wykorzystać w naszych warunkach.


Data aktualizacji 29.09.2011r.

 

Fri, 08/15/2008 - 16:08

Powrót