Liceum Ogólnokształcące Specjalne

Uczniami liceum ogólnokształcącego są pacjenci Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z. o.o. oraz Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich. Procedura przyjmowania uczniów jest następująca: dziecko jest pacjentem oddziału szpitalnego (zarówno Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z. o.o. jak i KOPSN) kierownik oddziału, lub osoba przez niego upoważniona, kieruje ucznia do naszej szkoły. My kontaktujemy się ze szkołą, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do ZSS Nr 2 w Garwolinie, we wszystkich sprawach dotyczących ucznia.

Lekcje odbywają się w budynku szkoły, na oddziałach szpitalnych i w KOPSN. Organizacja szkoły przewiduje tworzenie zarówno jednorodnych oddziałów i klas łączonych, zwanych zespołami wieloklasowymi. Zespoły wieloklasowe tworzone są w przypadku zbyt małej liczby uczniów z tej samej klasy, a praca nauczyciela polega na prowadzeniu w tym samym czasie lekcji z dwoma lub trzema klasami (np. zespół wieloklasowy złożony z uczniów klas I-III). W KOPSN i na oddziale szpitalnym pododdziale podwójnych diagnoz (w Ośrodku rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą), tworzy się przeważnie zespoły wieloklasowe, a nauczanie organizowane jest na oddziale szpitalnym lub w KOPSN, ze względu na warunki leczenia i brak możliwości uczęszczania uczniów do budynku zespołu szkół.

Taka organizacja nauczania jest zgodna z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Rozporządzeniem MENiS w sprawie ramowych planów nauczania i Rozporządzeniem MENiS w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej ijednostkach pomocy społecznej. Organizacja kształcenia w KOPSN określona jest również Porozumieniem w sprawie objęcia nauczaniem pacjentów KOPSN przez ZSS Nr 2 w Garwolinie, zawartym pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a dyrektorem KOPSN z dnia 9 lutego 2006r.

Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem młodzieży, troską o ich zdrowie i poszanowaniem godności osobistej. Jednym z podstawowych zadań nauczycieli jest rozpoznawanie potrzeb i umiejętności szkolnych uczniów, a co za tym idzie, dostosowywanie wymagań do ich indywidualnych możliwości psychofizycznych. Kształcenie realizowane jest odpowiednio do wskazań lekarzy prowadzących leczenie młodzieży oraz w czasie uzgodnionym z kierownikami poszczególnych oddziałów szpitalnych oraz dyrektorem KOPSN.Nauczyciele realizują szkolne programy nauczania zgodne z postawą programową kształcenia ogólnego, a także z ramowymi planami nauczania szkół, do których uczniowie uczęszczali przed przyjęciem do naszego zespołu. Z tego względu w liceum realizowane są zajęcia edukacyjne z języka angielskiego a także w formie zajęć międzyoddziałowych z języka niemieckiego i rosyjskiego. W ten sposób zapewniona jest ciągłość nauczania języków obcych.

W liceum realizowane są również zajęcia z technologii informacyjnej w dobrze wyposażonej pracowni.W ramach godzin z art. 42 ust. 2 lit. b KN za zgodą rodziców i lekarza prowadzącego młodzież licealna uczęszcza na treningi EEG BIOFEEDBACK. Sprzęt do zajęć EEG BIOFEEDBACK pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego, a środki finansowe na ich prowadzenie i wyposażenie pracowni, uzyskujemy od organu prowadzącego czyli Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W budynku zespołu szkół posiadamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: biologiczno - chemiczną, matematyczno – fizyczną i geograficzną. Dużo pomocy dydaktycznych do tych pracowni pozyskaliśmy z EFS i środków budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego (Samorząd Województwa Mazowieckiego).
W pracowniach znajduje się sprzęt audiowizualny i duży zbiór edukacyjnych programów komputerowych, audiowizualnych do języka polskiego, geografii, chemii, biologii i historii.
Biblioteka szkolna jest bardzo dobrze wyposażona, dlatego młodzież nie ma problemu z lekturami i korzystaniem z różnych źródeł informacji. Dużym mankamentem jest brak czytelni.

Licealiści biorą czynny udział w życiu całego zespołu szkół, miasta, powiatu, województwa czy kraju poprzez realizację Planu Pracy, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki ZSS Nr 2 w Garwolinie.

Bardzo dużym utrudnieniem jest brak sali gimnastycznej. Mamy tylko pomieszczenie zastępcze zaadoptowane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Szkoła korzysta z boiska do gry w piłkę nożną, koszykową i piłkę siatkową. Posiadamy także sprzęt sportowy, który można wykorzystać w naszych warunkach.

 

Data aktualizacji 29.09.2011r.

 

Fri, 08/15/2008 - 16:09

Powrót