Przedszkole specjalne - archiwum 08/15/2008

 W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały przedszkolne; jeden na oddziale szpitalnym II (neurologiczno – rehabilitacyjny) i dwa na oddziale szpitalnym I (zaburzenia wieku rozwojowego). Wychowankami przedszkola są pacjenci oddziałów szpitalnych.

Oddział szpitalny I jest oddziałem dziennym i dzieci przebywają tu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7oo do 18oo . Do obiadu mają zajęcia
w grupach przedszkolnych, a po obiedzie w grupach wychowawczych. Są to dzieci z różnymi schorzeniami, zaburzeniami, zarówno
w normie intelektualnej jak i niepełnosprawne intelektualnie w różnym stopniu. W czasie pobytu korzystają (jeżeli jest to zalecone przez kierownika oddziału) z zajęć integracji sensorycznej, logopedycznych i terapeutycznych.

Oddział szpitalny II jest oddziałem całodziennym. W dni powszednie dzieci mają do obiadu zajęcia w grupach przedszkolnych, a po obiedzie
w grupach wychowawczych. W dni świąteczne i wolne od nauki tylko w grupach wychowawczych. Są to dzieci ze schorzeniami neurologicznymi np. padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, dystrofia mięśniowa i inne, w tym także dzieci w normie intelektualnej jak
i niepełnosprawne intelektualnie w różnym stopniu. W czasie pobytu korzystają (jeżeli jest to zalecone przez ordynatora oddziału)
z zajęć rehabilitacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych.

We wszystkich oddziałach przedszkolnych w ramach zajęć nauczyciele realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego,
a wymagania dostosowują do możliwości i umiejętności dzieci z uwzględnieniem zaleceń lekarskich. Pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. Na bieżąco informują o postępach dziecka. Uzgadniają z kierownikami
lub ordynatorami oddziałów szpitalnych, a za ich pośrednictwem z rodzicami, kierunki i zakres oddziaływań wychowawczych.

Thu, 10/06/2011 - 09:20

Powrót