Gimnazjum Specjalne Nr 2 - archiwum 08/15/2008

Uczniami gimnazjum są pacjenci MCNiRDiM oraz KOPSN. Procedura przyjmowania uczniów jest następująca: dziecko jest pacjentem oddziału szpitalnego (zarówno MCNiRDiM jak i KOPSN), kierownik oddziału, lub osoba przez niego upoważniona, kieruje ucznia do naszej szkoły.
My kontaktujemy się ze szkołą macierzystą ucznia we wszystkich sprawach dotyczących ucznia.
Lekcje odbywają się w budynku szkoły, na oddziałach szpitalnych i w KOPSN.
Organizacja szkoły przewiduje tworzenie zarówno jednorodnych oddziałów i klas łączonych, zwanych zespołami wieloklasowymi. Zespoły wieloklasowe tworzone są w przypadku zbyt małej liczby uczniów z tej samej klasy, a praca nauczyciela polegana prowadzeniu w tym samym czasie lekcji z dwoma lub trzema klasami (np. zespół wieloklasowy złożony z uczniów klas I-III). W KOPSN i na oddziale szpitalnym terapii uzależnień, tworzy się przeważnie zespoły wieloklasowe, a. nauczanie organizowane jest na oddziale szpitalnym lub w KOPSN, ze względu na warunki leczenia i brak możliwości uczęszczania uczniów do budynku zespołu szkół.

Taka organizacja nauczania jest zgodna z Rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624), Rozporządzeniem MENiS z dnia. 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania (Dz. U. nr 15, poz. 142) i Rozporządzeniem MENiS z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej. (Dz. U. z 2003 r. Nr 51, poz. 446).
Organizacja kształcenia w KOPSN określona jest również Porozumieniem w sprawie objęcia nauczaniem pacjentów KOPSN przez ZSS Nr 2
w Garwolinie, zawartym pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a dyrektorem KOPSN z dnia 9 lutego 2006r.
Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie
i poszanowaniem godności osobistej. Jednym z podstawowych zadań nauczycieli jest rozpoznawanie potrzeb i umiejętności szkolnych uczniów,
a co za tym idzie, dostosowywanie wymagań do ich indywidualnych możliwości psychofizycznych. Kształcenie realizowane jest odpowiednio do wskazań lekarzy prowadzących leczenie młodzieży oraz w czasie uzgodnionym z kierownikiem szpitala lub ordynatorami poszczególnych oddziałów szpitalnych oraz dyrektorem KOPSN.

Nauczyciele realizują szkolne programy nauczania zgodne z postawą programową kształcenia ogólnego, a także z ramowymi planami nauczania szkół, do których uczniowie uczęszczali przed przyjęciem do naszego zespołu. Z tego względu w gimnazjum realizowane są zajęcia edukacyjne
z języka angielskiego, rosyjskiego i w formie zajęć międzyoddziałowych z języka niemieckiego.
Za zgodą rodziców i lekarza prowadzącego uczniowie gimnazjum uczęszczają na treningi EEG BIOFEEDBACK i zajęcia integracji sensorycznej.
Sprzęt do zajęć integracji sensorycznej i EEG BIOFEEDBACK pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego, a środki finansowe na ich prowadzenie, uzyskujemy od organu prowadzącego czyli Samorządu Województwa Mazowieckiego
W budynku zespołu szkół posiadamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: biologiczno – chemiczną, matematyczno – fizyczną, geograficzną i informatyczną. Pomoce dydaktyczne do tych pracowni pozyskaliśmy z EFS. Ze środków budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego (Samorząd Województwa Mazowieckiego) zakupiliśmy wiele pomocy dydaktycznych do wszystkich przedmiotów. W trzech pracowniach znajduje się sprzęt audiowizualny. Posiadamy również duży zbiór edukacyjnych programów audiowizualnych do języka polskiego, geografii, chemii, biologii, historii i religii.

Biblioteka szkolna jest bardzo dobrze wyposażona, a nauczyciel bibliotekarz realizuje z młodzieżą zajęcia w ramach edukacji czytelniczej
i medialnej.
Bardzo dużym utrudnieniem jest również brak sali gimnastycznej. Mamy tylko pomieszczenie zastępcze zaadoptowane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Szkoła korzysta również z boiska do gry w piłkę nożną, koszykową i piłkę siatkową. Posiadamy także sprzęt sportowy, który można wykorzystać w naszych warunkach.

Uczniowie III klas gimnazjum przystępują do egzaminu na takich samych zasadach jak uczniowie w całej Polsce.

Gimnazjaliści biorą czynny udział w życiu całego zespołu szkół, jak i w życiu miasta, powiatu, województwa czy kraju poprzez realizację Planu Pracy, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki ZSS Nr 2 w Garwolinie.
Swoje zdolności muzyczne uczniowie oddziału neurologiczno – rehabilitacyjnego rozwijają poprzez udział w zajęciach zespołu muzycznego prowadzonego przez nauczycielkę muzyki. Nauczycielka muzyki nawiązała współpracę z Akademią Muzyczną im Fryderyka Chopina
w Warszawie w sprawie realizacji programu pilotażowego „Zajęcia muzyczne jako forma rewalidacji dzieci niepełnosprawnych ze schorzeniami neurologicznymi”.

 

 

Thu, 10/06/2011 - 09:35

Powrót