Liceum Ogólnokształcące Specjalne - archiwum (08/15/2008)

Uczniami liceum ogólnokształcącego są pacjenci MCNiRDiM oraz KOPSN. Procedura przyjmowania uczniów jest następująca: dziecko jest pacjentem oddziału szpitalnego (zarówno MCNiRDiM jak i KOPSN), kierownik oddziału, lub osoba przez niego upoważniona, kieruje ucznia do naszej szkoły. My kontaktujemy się ze szkołą macierzystą ucznia we wszystkich sprawach dotyczących ucznia.

Lekcje odbywają się w budynku szkoły, na oddziałach szpitalnych i w KOPSN.
Organizacja szkoły przewiduje tworzenie zarówno jednorodnych oddziałów i klas łączonych, zwanych zespołami wieloklasowymi. Zespoły wieloklasowe tworzone są w przypadku zbyt małej liczby uczniów z tej samej klasy, a praca nauczyciela polega na prowadzeniu w tym samym czasie lekcji z dwoma lub trzema klasami (np. zespół wieloklasowy złożony z uczniów klas I-III). W KOPSN i na oddziałach szpitalnych; neurologiczno – rehabilitacyjnym i psychiatrycznym i terapii uzależnień, tworzy się przeważnie zespoły wieloklasowe, a. nauczanie organizowane jest na oddziale szpitalnym lub w KOPSN, ze względu na warunki leczenia i brak możliwości uczęszczania uczniów do budynku zespołu szkół. Taka organizacja nauczania jest zgodna z Rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624,), Rozporządzeniem MENiS z dnia. 12 lutego 2002r.w sprawie ramowych planów nauczania (Dz. U. nr 15, poz. 142) i Rozporządzeniem MENiS z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej. (Dz. U. z 2003 r. Nr 51, poz. 446). Organizacja kształcenia w KOPSN określona jest również Porozumieniem w sprawie objęcia nauczaniem pacjentów KOPSN przez ZSS Nr 2 w Garwolinie, zawartym pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a dyrektorem KOPSN z dnia 9 lutego 2006r.

Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem młodzieży, troską o ich zdrowie
i poszanowaniem godności osobistej. Jednym z podstawowych zadań nauczycieli jest rozpoznawanie potrzeb i umiejętności szkolnych uczniów,
a co za tym idzie, dostosowywanie wymagań do ich indywidualnych możliwości psychofizycznych. Kształcenie realizowane jest odpowiednio do wskazań lekarzy prowadzących leczenie młodzieży oraz w czasie uzgodnionym z kierownikiem szpitala lub ordynatorami poszczególnych oddziałów szpitalnych oraz dyrektorem KOPSN.
Nauczyciele realizują szkolne programy nauczania zgodne z postawą programową kształcenia ogólnego, a także z ramowymi planami nauczania szkół, do których uczniowie uczęszczali przed przyjęciem do naszego zespołu. Z tego względu w liceum realizowane są zajęcia edukacyjne
z języka angielskiego, rosyjskiego i w formie zajęć międzyoddziałowych z języka niemieckiego. W ten sposób zapewniona jest ciągłość nauczania języków obcych.

W liceum realizowane są również zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, socjoterapeutyczne i technologia informacyjna w dobrze wyposażonej pracowni.
Za zgodą rodziców i lekarza prowadzącego młodzież licealna uczęszcza na treningi EEG BIOFEEDBACK.
Sprzęt do zajęć EEG BIOFEEDBACK pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego, a środki finansowe na ich prowadzenie
i wyposażenie pracowni, uzyskujemy od organu prowadzącego czyli Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W budynku zespołu szkół posiadamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: biologiczno chemiczną, matematyczno – fizyczną
i geograficzną. Dużo pomocy dydaktycznych do tych pracowni pozyskaliśmy z EFS i środków budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego (Samorząd Województwa Mazowieckiego). W pracowniach znajduje się sprzęt audiowizualny i duży zbiór edukacyjnych programów komputerowych, audiowizualnych do języka polskiego, geografii, chemii, biologii i historii.
Biblioteka szkolna jest bardzo dobrze wyposażona, dlatego młodzież nie ma problemu z lekturami i korzystaniem z różnych źródeł informacji. Dużym mankamentem jest brak czytelni.

Licealiści biorą czynny udział w życiu całego zespołu szkół, miasta, powiatu, województwa czy kraju poprzez realizację Planu Pracy, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki ZSS Nr 2 w Garwolinie.

Bardzo dużym utrudnieniem jest brak sali gimnastycznej. Mamy tylko pomieszczenie zastępcze zaadoptowane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Szkoła korzysta również z boiska do gry w piłkę nożną, koszykową i piłkę siatkową. Posiadamy także sprzęt sportowy, który można wykorzystać w naszych warunkach.

 

Thu, 10/06/2011 - 10:02

Powrót