Zespół zajęć pozalekcyjnych - archiwum (06.05.2011)

Zespół Zajęć Pozalekcyjnych zwany dalej ZZP – integralna część ZSS Nr 2 – funkcjonuje zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 27 lutego 2003r. (Dziennik Ustaw Nr 51 poz.446) w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej.

ZZP obejmuje łącznie 20 grup wychowawczych utworzonych z pacjentów sześciu oddziałów szpitalnych. Liczba grup waha się od 2 do 4 na poszczególnych oddziałach. Każdy oddział szpitalny ma swoją specyfikę, która wynika z różnorodności problemów zdrowotnych i wieku pacjentów. I tak:

 1. Oddział I - dzienny logopedyczno - foniatryczny skupia dzieci i młodzież do 18 roku życia, a nawet starsze w przypadku upośledzenia umysłowego. Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00.

 2. Oddział II – dzienny rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego, na którym przebywają dzieci i młodzież do 18 roku życia ze schorzeniami neurologicznymi np.: padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, dystrofia mięśniowa i inne, w tym także dzieci z upośledzeniem umysłowym. Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00.

 3. Oddział III – nerwic młodzieżowych skupia młodzież od 13 do 21roku życia z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

 4. Oddział IV – hostel dla dzieci i młodzieży na którym przebywają pacjenci w wieku od 7 do 18 roku życia z zaburzeniami hiperkinetycznymi, zachowania i emocji, w dziedzinie funkcjonowania społecznego, psychicznymi oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

 5. Oddział V – psychiatrii młodzieżowej skupia młodzież w wieku 13 – 21 lat, u których występują problemy zdrowia psychicznego: depresje, próby samobójcze, uzależnienia.

 6. Oddział VI – pododdział podwójnych diagnoz na który przyjmowani są pacjenci
  w wieku 13 – 21 lat, uzależnieni od środków psychoaktywnych ze stwierdzonymi jednocześnie zaburzeniami psychicznymi.

W ZZP zatrudnionych jest 24 wychowawców. Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do pracy w naszym zespole, 19 posiada wykształcenie magisterskie a 5 licencjat. Stopień awansu nauczyciel dyplomowany posiada 15 nauczycieli, 4 – nauczyciel mianowany, 5 - nauczyciel kontraktowy.

Pracę ZZP organizuje się w ciągu całego roku, również w okresie ferii szkolnych.

Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze realizowane w ramach ZZP prowadzone są w następujących formach:

 1. odrabianie lekcji i wyrównywanie braków programowych,

 2. zajęcia wychowawcze oddziałujące terapeutycznie na psychikę dziecka np.: czytelnicze, plastyczne, teatralne, wokalno-muzyczne oraz gry i zabawy ruchowe, a także gry i zabawy stolikowe,

 3. spacery, gry i zabawy na wolnym powietrzu usprawniające fizycznie.

Wszyscy wychowawcy corocznie opracowują dla swojej grupy Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, który uwzględnia wiek, możliwości i zainteresowania podopiecznych. Ponadto wielu wychowawców realizuje dodatkowo własne programy wychowawcze dla grup. Są to min. takie programy jak: programy zajęć motywacyjnych (socjoterapeutycznych), programy choreoterapeutyczne (taneczne), elementy treningu zastępowania agresji, program wychowawczy przeciwdziałania i zastępowania agresji „Chcę być grzeczny – Proszę mi pomóc!”, program terapeutyczny „Poczucie własnej wartości”, program terapeutyczny „Godność, tolerancja, prawa człowieka”, program terapeutyczny z zakresu psychoterapii behawioralno-poznawczej, program terapeutyczny z zakresu psychorysunku, programy terapeutyczne „Zabawa w teatr” czy „Muzyka łagodzi obyczaje”.

Prowadzone są również zajęcia integracji sensorycznej oraz treningi EEG Biofeedback w odpowiednio wyposażonych salach, co zawdzięczamy środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego i organu prowadzącego (Samorząd Województwa Mazowieckiego).

 

 Aktualizacja 06.05.2011r.

Thu, 10/06/2011 - 10:23

Powrót