Procedura zapisu uczniów - archiwum (05/08/2008)

 

Uczniami Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie są wyłącznie pacjenci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży w Zagórzu Szpital w Garwolinie oraz pacjenci Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. Uczeń przyjmowany jest do ZSS Nr 2 na podstawie skierowania wystawionego przez ordynatora lub kierownika oddziału szpitalnego MCNiRDiM lub odpowiednio dyrektora KOPSN (lub osoby przez nich upoważnionej). Rodzice (prawni opiekunowie) powinni przy przyjęciu na odział szpitalny lub do KOPSN podać dokładną nazwę i adres szkoły macierzystej lub szkoły, w której uczeń ostatnio przebywał. Samodzielny referent ZSS
Nr 2 kontaktuje się ze szkołą macierzystą ucznia we wszystkich sprawach dotyczących spraw szkolnych..

UWAGA RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)!

W ZSS Nr 2 w Garwolinie uczniowie realizują obowiązek szkolny (nauki) tylko w okresie pobytu na oddziale szpitalnym MCNiRDiM lub w KOPSN. Zakończenie leczenia jest równoznaczne z zakończeniem nauki w ZSS Nr 2. Samodzielny referent ZSS Nr 2
w Garwolinie przekazuje do szkół macierzystych
wymaganą dokumentację szkolną, zgodnie z przepisami.

W trakcie pobytu w naszym zespole uczniowie korzystają z podręczników, które obowiązują w szkołach macierzystych.

Thu, 10/06/2011 - 10:25

Powrót