Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 - archiwum(08/15/2008)

Uczniami szkoły podstawowej są pacjenci MCNiRDiM oraz KOPSN. Procedura przyjmowania uczniów jest następująca: dziecko jest pacjentem oddziału szpitalnego, kierownik oddziału (zarówno MCNiRDiM jak i KOPSN), lub osoba przez niego upoważniona, kieruje ucznia do naszej szkoły.
My kontaktujemy się ze szkołą macierzystą ucznia we wszystkich sprawach dotyczących ucznia. Lekcje odbywają się w budynku szkoły,
na oddziałach szpitalnych i w KOPSN.

Organizacja szkoły przewiduje tworzenie zarówno jednorodnych oddziałów i klas łączonych, zwanych zespołami wieloklasowymi. Zespoły wieloklasowe tworzone są w przypadku zbyt małej liczby uczniów z tej samej klasy, a praca nauczyciela polega na prowadzeniu w tym samym czasie lekcji z dwoma lub trzema klasami (np. zespół wieloklasowy złożony z uczniów klas I-III lub IV-VI). W KOPSN i na oddziale szpitalnym neurologiczno - rehabilitacyjnym, tworzy się przeważnie zespoły wieloklasowe, a nauczanie organizowane jest na oddziale szpitalnym lub w KOPSN, ze względu na warunki leczenia i brak możliwości uczęszczania uczniów do budynku zespołu szkół.

Taka organizacja nauczania w MCNiRDiM i KOPSN jest zgodna z Rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, ze zm.), Rozporządzeniem MENiS z dnia. 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania (Dz. U. nr 15, poz. 142 ze zm.) i Rozporządzeniem MENiS z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej. (Dz. U. z 2003 r. Nr 51, poz. 446). Dodatkowo organizacja kształcenia w KOPSN określona jest również Porozumieniem w sprawie objęcia nauczaniem pacjentów KOPSN przez ZSS Nr 2 w Garwolinie, zawartym pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a dyrektorem KOPSN z dnia 9 lutego 2006r. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie
i poszanowaniem godności osobistej. Jednym z podstawowych zadań nauczycieli jest rozpoznawanie potrzeb i umiejętności szkolnych uczniów, a co za tym idzie, dostosowywanie wymagań do ich indywidualnych możliwości psychofizycznych.

Kształcenie realizowane jest odpowiednio do wskazań lekarzy prowadzących leczenie dzieci oraz w czasie uzgodnionym z kierownikiem szpitala lub ordynatorami poszczególnych oddziałów szpitalnych oraz dyrektorem KOPSN. Nauczyciele realizują szkolne programy nauczania zgodne z postawą programową kształcenia ogólnego, a także z ramowymi planami nauczania szkół, do których uczniowie uczęszczali przed przyjęciem do naszej szkoły. Z tego względu w szkole podstawowej realizowane są zajęcia edukacyjne z języka angielskiego, rosyjskiego
i w formie zajęć międzyoddziałowych z języka niemieckiego.

Uczniowie klas IV, V i VI uczęszczają na zajęcia socjoterapeutyczne, a uczniowie klas młodszych na zajęcia logopedyczne i dydaktyczno-wyrównawcze. Za zgodą rodziców i lekarza prowadzącego mogą uczęszczać na treningi EEG BIOFEEDBACK i zajęcia integracji sensorycznej. Sprzęt do zajęć logopedycznych, integracji sensorycznej i EEG BIOFEEDBACK pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego, a środki finansowe na ich prowadzenie, uzyskujemy od organu prowadzącego czyli Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zajęcia z informatyki prowadzone są w bardzo dobrze wyposażonej pracowni informatycznej, której wyposażenie otrzymaliśmy z EFS. Należy nadmienić, że w salach lekcyjnych uczniowie mają możliwość korzystania z komputerów, sprzętu audiowizualnego, edukacyjnych programów komputerowych i audiowizualnych. Nauczyciele prowadzący zajęcia w zespołach wieloklasowych na oddziałach szpitalnych
i w KOPSN wykorzystują w procesie nauczania programy i sprzęt komputerowy. Ze środków budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego (Samorząd Województwa Mazowieckiego) zakupiliśmy wiele pomocy dydaktycznych do wszystkich przedmiotów a ze środków EFS pozyskaliśmy pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki, przyrody i kształcenia zintegrowanego, dzięki czemu zajęcia są bardzo ciekawe i atrakcyjne. Nauczyciele przyrody wspólnie z uczniami opiekują się działką szkolną i klombem kwiatowym, co jest najlepszym sposobem uczenia się przez działanie. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z bardzo dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej. Pani bibliotekarka prowadzi interesujące lekcje biblioteczne i przeprowadza ciekawe konkursy. Ogromnym utrudnieniem w pracy nauczyciela bibliotekarza jest brak czytelni. Zdolności muzyczne dzieci z oddziału neurologiczno – rehabilitacyjnego rozwijają poprzez udział
w zajęciach zespołu muzycznego prowadzonego przez nauczycielkę muzyki. Nauczycielka muzyki nawiązała współpracę z Akademią Muzyczną im Fryderyka Chopina w Warszawie w sprawie realizacji programu pilotażowego „Zajęcia muzyczne jako forma rewalidacji dzieci niepełnosprawnych ze schorzeniami neurologicznymi”.

Uczniowie klas VI szkoły podstawowej przystępują do sprawdzianu na takich samych zasadach jak uczniowie w całej Polsce. Uczniowie szkoły podstawowej biorą czynny udział w życiu całego zespołu szkół, miasta, powiatu, województwa czy kraju poprzez realizację Planu Pracy, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki ZSS Nr 2 w Garwolinie. Bardzo dużym utrudnieniem jest również brak sali gimnastycznej. Mamy tylko pomieszczenie zastępcze zaadoptowane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Szkoła korzysta również
z boiska do gry w piłkę nożną, koszykową i piłkę siatkową. Posiadamy także sprzęt sportowy, który można wykorzystać w naszych warunkach.


Fri, 10/07/2011 - 15:33

Powrót